Compare
EGP-3860A
Compare
EGP-38100A
Compare
EGP-38150A
Compare
EGP-38200A
Compare
EGP-5060A
Compare
EGP-50100A
Compare
EGP-50150A
Compare
EGP-50200A
研磨能力 工件主轴最大旋径 mm Ø380 Ø380 Ø380 Ø380 Ø500 Ø500 Ø500 Ø500
两顶心间距 mm 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000
最大工件研磨直径 mm Ø360 Ø360 Ø360 Ø360 Ø480 Ø480 Ø480 Ø480
最大工件重量 kg 150 150 150 250 150 150 150 250
工件主轴与工作台中心距 mm 192 192 192 192 255 255 255 255
砂轮主轴 砂轮尺寸 (直径X宽度X孔径) mm Ø510x50-100xØ152.4(6") Ø510x50-100xØ152.4(6") Ø510x50-100xØ152.4(6") Ø510x50-100xØ152.4(6") Ø510x50-100xØ152.4(6")
Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8")
Ø510x50-100xØ152.4(6")
Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8")
Ø510x50-100xØ152.4(6")
Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8")
Ø510x50-100xØ152.4(6")
Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8")
电机额定功率/最大扭矩 Kw/Nm 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm)
砂轮最大转速 rpm 1250 (Opt.1650) 1250 (Opt.1650) 1250 (Opt.1650) 1250 (Opt.1650) 1250 (Opt.1650) 1250 (Opt.1650) 1250 (Opt.1650) 1250 (Opt.1650)
工件主轴 手动最大水平分度角度 deg 90 90 90 90 90 90 90 90
主轴转速(无级变速) rpm 10~600 10~600 10~600 10~600 10~600 10~600 10~600 10~600
电机额定功率 kw 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 -
内锥 MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) 1.5
顶心工作方式 定心及同动 定心及同动 定心及同动 定心及同动 定心及同动 定心及同动 定心及同动 定心及同动
通孔孔径 mm Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26
尾座 尾座滑筒行程 mm 25 (Opt.50/75) 25 (Opt.50/75) 25 (Opt.50/75) 25 (Opt.50/75) 25 (Opt.50/75) 25 (Opt.50/75) 25 (Opt.50/75) 25 (Opt.50/75)
主轴内锥 MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5)
X轴 行程 mm 280 280 280 280 280 280 280 280
最快移动速度 m/min 6 6 6 6 6 6 6 6
海德汉光学尺解析度 um 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
最小分辨率 mm 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
伺服电机额定功率 Kw 1.8(F)/2.2(M) 1.8(F)/2.2(M) 1.8(F)/2.2(M) 1.8(F)/2.2(M) 1.8(F)/2.2(M) 1.8(F)/2.2(M) 1.8(F)/2.2(M) 1.8(F)/2.2(M)
Z轴 行程 mm 900 1300 1950 2450 900 1300 1950 2450
工作台水平旋转角度 deg ±9 ±7 ±5 ±5 ±9 ±7 ±5 ±5
最大移动速度 m/min 10 10 10 10 10 10 10 10
最小分辨率 mm 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
伺服电机额定功率 kw 1.8(F)/2.2(M)|2.5(F)/3.5(M) 1.8(F)/2.2(M)|2.5(F)/3.5(M) 1.8(F)/2.2(M)|2.5(F)/3.5(M) 1.8(F)/2.2(M)|2.5(F)/3.5(M) 1.8(F)/2.2(M) | 2.5(F)/3.5(M) 1.8(F)/2.2(M) | 2.5(F)/3.5(M) 1.8(F)/2.2(M) | 2.5(F)/3.5(M) 1.8(F)/2.2(M) | 2.5(F)/3.5(M)
马达 油压马达 Kw 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
轴受式砂轮主轴润滑油马达 kw 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
轨道润滑油马达 kw 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
冷却液马达/冷却泵浦 Kw 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
机器尺寸 净重(半密式) kg 5700 6000 6400 6800 5800 6100 6500 6900
毛重 kg 6500 6800 7200 7600 6600 6900 7300 7700